Obchodní podmínky

1.1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.x-armor.cz Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou na straně kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění).

1.2. Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím je zboží od dodavatele, jehož položky jsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Název zboží, jeho označení kódem, charakteristika výrobku jako např. váha, rozměry, cena a ostatní údaje jsou uvedené od dodavatele v elektronickém podobě na stránkách www.x-armor.cz. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálně dostupných údajů od výrobců, odborných zkušeben či od jiných subjektů. Dodavatel vyhodnocuje tyto údaje a provádí jejich průběžnou kontrolu. V případě nesouladu mezi informacemi o zboží uvedenými od dodavatele a faktickým stavem dostojí dodavatel svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo před objednáním zboží položit dodavateli formou emailu dotaz pro případné ověření uvedených údajů. Fotografie a obrázky u zboží mohou být pouze ilustrační např. rozdíl v barevném provedení či výbavě nebo specielních doplňcích. Rozhodující je popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsána. Pokud tyto popisky nejsou dostatečné je doporučeno vznést dotaz na přesný obsah setu výrobku na  info@x-armor.cz

1.3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

1.3.1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
1.3.2. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá dodavatel zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na elektronickém formuláři, který je k dispozici při první registraci kupujícího v internetovém obchodě. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje její předmět a je její nedílnou součástí.
1.3.3. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu od dodavatele kupujícímu s jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele). Dodavatel potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím informativního emailu zaslaného kupujícímu na jím uvedenou kontaktní emailovou adresu. V příloze tohoto emailu zašle dodavatel kupujícímu výpis objednávky kupujícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Dodavatel je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky tak, že objednávka bude kupujícím zaslána rovněž písemnou formou. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.
1.3.4. V případě, že má kupující s dodavatelem uzavřenu písemnou rámcovou kupní smlouvu, mají ustanovení sjednaná stranami v této písemné kupní smlouvě, která se týkají jednostranně sjednaných výhod či slev poskytovaných dodavatelem kupujícímu, přednost před těmito obchodními podmínkami. Při takovémto trvalém smluvním vztahu (tedy je-li mezi stranami písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu rámcové kupní smlouvy k podstatné změně obchodních podmínek. Odešle-li však kupující objednávku v den následující po dni, v němž došlo ke změně obchodních podmínek, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení dodavateli na adresu jeho sídla či na jeho adresu uvedenou pro doručování. Již odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je však kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán a je povinen zaplatit kupní cenu.
1.3.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně dodavatele či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i ve slovenské verzi či v jiném pro strany srozumitelném jazyce. V případě, že se jedná o smluvní vztah, kde na straně kupujícího vystupuje zahraniční osoba, je rozhodným právem pro posouzení práv a povinností stran české právo. V případě, že je kupní smlouva uzavírána ve dvou jazykových verzích, tj. ve znění českém a ve znění cizího jazyka, je v případě rozporu ve zněních smluv rozhodnou verzí verze česká. Stejně tak platí, že je rozhodné znění obchodních podmínek v českém jazyce, pokud je dostupná i jiná jazyková verze.
1.3.6. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úplného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích nezbytných k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. V případě požadavku kupujícího na storno objednávky nebo vrácení zboží se postupuje v souladu s body 4.,5.,6.,7.,8.,9. těchto obchodních podmínek.

1.4. Ochrana údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Dodavatel se zavazuje, že veškeré údaje získané od kupujících budou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem splnění závazku dodavatele vyplývajícího ze smlouvy) a nebudou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Osobní údaje kupujících, které kupující uvedl v rámci své registrace, jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, které uvedl při své registraci v databázi dodavatele pro účel výše uvedený, a to od okamžiku uzavření smlouvy po dobu nezbytnou pro uplatnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

1.5. Místo plnění

Je-li kupujícím spotřebitel, je místem plnění místo převzetí zboží kupujícím. Je-li kupujícím jiný subjekt, je místem plnění sklad dodavatele. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího s ověřeným podpisem zplnomocnitele, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz (cestovní pas) pověřené osoby.

1.6. Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat je na uvedenou adresu kupujícího v dodací lhůtě. Při převzetí zásilky od přepravce obdrží kupující se zbožím i daňový doklad, který současně slouží pro potřeby reklamace jako záruční list. Vyplněný záruční list, návod na používání a skladování (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.
Dodavatel má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží či nezaplatil kupní cenu, či popř. zálohu na kupní cenu.
Dodavatel si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část zejména v těchto případech:

 •         zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 •         změnila se výrazným způsobem prodejní cena
 •         zboží s cenou ve slevě (výprodej skladových zásob, starého modelu atd.) již není dostupné na skladě a výroba nového výrobku by byla pod hranicí rentabilnosti.

V případě, že uvedená situace nastane teprve po závazném potvrzení objednávky dodavatelem, může dodavatel případné změny obsahu smluvního závazku upravit dohodou s kupujícím. Dodavatel se zavazuje, že (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

1.7. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, neporušenost obalů, počet balíků a v případě výskytu jakýchkoliv závad neprodleně tuto skutečnost oznámit přepravci. V každé zásilce je přibalen daňový doklad – faktura, který současně slouží pro potřeby reklamace jako záruční list.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, poté může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

1.8. Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

Dodavatel poučuje kupujícího o tom, že má právo zrušit odeslanou objednávku nebo případně může odstoupit od kupní smlouvy a to dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodů. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Kupující musí projev vůle o odstoupení od smlouvy (včetně předání přijatého zboží) doručit dodavateli nejpozději do 14. dne od převzetí věci na adresu sídla či doručovací adresu dodavatele, respektive k platnému odstoupení postačí, že v poslední den této lhůty předá odstupující předmětné zboží s projevem o odstoupení k poštovní přepravě. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a musí obsahovat uvedení údaje čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení kupní ceny.
V případě odstoupení od smlouvy podle předchozích odstavců je spotřebitel povinen vrátit dodavateli zpět nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení v původním a standardně neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Po obdržení vráceného zboží dodavatel kupujícímu vrátí zpět zaplacenou kupní cenu předem dohodnutým způsobem (složenkou na kupujícím uvedenou adresu nebo bezhotovostním převodem na kupujícím uvedený účet) a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (po vrácení zboží). Společně s vráceným zbožím je nutno zaslat originál daňového dokladu (v případě vrácení pouze části objednávky bude přepsán a zaslán účetní doklad zpět s přijatým plněním) Kupující je povinen vrátit dodavateli zboží na své náklady, zboží není oprávněn vrátit na dobírku.
Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli, dříve než mu bude předáno zboží spotřebitelem nebo alespoň prokázáno, že je podnikateli odeslal.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy podle předchozích odstavců má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů (např. výrobních nákladů, poštovného) spojených s vrácením zboží.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 •         pokud na základě závazné objednávky bylo zboží zadáno do výroby
 •         na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 •         na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele či prodávajícího
 •         na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího
 •         odstoupení od smlouvy před zahájením výroby – náklady na materiály objednané dle přání zákazníka, budou vyčísleny dle jednotlivých případů v celkové výši ceny materiálu

1.9. Cena a placení

Ceny zboží jsou uvedené v elektronickém katalogu zboží nawww.X-armor.cz u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uvedené v českých korunách bez DPH ( k ceně bude připočteno 21% DPH ). Uváděné ceny jsou závazné v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v okamžiku potvrzení objednávky. Dodavatel vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží.
Dodavatel si vyhrazuje změny ceny, v případě změny ceny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že bude dodavatelem oznámena kupujícímu cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo v případě nesouhlasu od smlouvy odstoupit. V případě, že je nová platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu. Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, je kupující povinen doplatit dodavateli rozdíl cen. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet dodavatele nebo jejím uhrazením v hotovosti v pokladně dodavatele. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. Pokud nebude uhrazena část kupní ceny, vztahuje se smluvní pokuta k této neuhrazené části. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Možnosti úhrady objednaného zboží:

 •         bankovním převodem – platba předem
 •         osobní odběr – platba převodem
 •         fakturou se 14-ti denní splatností v případě, že se jedná o kupujícího, který má uzavřenu s dodavatelem/prodávajícím rámcovou kupní smlouvu.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není stranami dohodnuto jinak.
K ceně zboží budou připočteny náklady na dodání zboží kupujícímu. V případě, že není možné celý obsah objednávky doručit kupujícímu v rámci jedné zásilky, hradí náklady na dodání další nezbytné zásilky kupující.

1.10. Dodací lhůta

Objednávky kupujících jsou dodavatelem vyřizovány v pořadí, v jakém mu dojdou. Dodací lhůta zboží je zpravidla 3 až 6 týdnů a u kusové zakázkové výroby až 8 týdnů od potvrzení objednávky kupujícího dodavatelem. Dodavatel je oprávněn dodat objednané zboží kupujícímu v dřívějším termínu. Dodavatel je oprávněn dodací lhůtu prodloužit z provozních důvodů. O takovém prodloužení dodací lhůty je povinen kupujícího neprodleně informovat. V případě, že kupující s prodloužením dodací lhůty nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit a toto písemně potvrdit.

1.11. Dopravní podmínky, poštovné

Způsob doručení zásilek s oceněním:

Osobní vyzvednutí v sídle společnosti 0 Kč
Přepravní služba GLS Platba předem – 120 Kč
Přepravní služba DPD Platba předem – 120 Kč
2. POJMY

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupující ( spotřebitel ) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

3.1. Záruka, servis

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, činí záruka na nové dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

 •         jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny poté může i odstoupit od kupní smlouvy.
 •         jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, poté může i odstoupit od kupní smlouvy.
 •         jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, poté může i odstoupit od kupní smlouvy.
 •         jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, poté může i odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Kupujícímu bude v takovém případě dodavatelem vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové výrobní a sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace sídlo nebo uvedená adresa dodavatele.
Kupující může uplatnit reklamaci buď osobně v sídle dodavatele nebo písemnou reklamací a doručením reklamovaného zboží poštou na adresu:

X-armoR
Pod Novým lesem 70/55
162 00 PRAHA 6 – VELESLAVÍN

K reklamovanému zboží je kupující povinen přiložit přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou a dále příslušný prodejní doklad k reklamovanému zboží, záruční list či jiný doklad vztahující se k reklamovanému zboží. V případě reklamace je možno dodavatele kontaktovat v na níže uvedeném kontaktním místě:

X-armoR
Pod Novým lesem 70/55
162 00 PRAHA 6 – VELESLAVÍN

Mobil:

+420 774 635 114

E-Mail:

info@x-armor.cz

 

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno kupujícímu na náklady dodavatele. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu, které zavinil dodavatel, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.
O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady dle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující – spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.
Dodavatel vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy kupující – spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

3.2. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce dodavatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím tehdy, nejsou-li mezi účastníky písemně dohodnuty jiné podmínky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující dodavateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
Další komunikace mezi dodavatelem a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu komunikace.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Provozovatel: 

X-ARMOR s.r.o.
IČ: 04068076
DIČ: CZ04068076
Pod Novým lesem 70/55
162 00 PRAHA 6 – VELESLAVÍN